Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,20,3
Indeks staranja84118
Indeks staranja za moške103146
Indeks staranja za ženske6692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
281327