Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)71101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,20,3
Indeks staranja82118
Indeks staranja za moške93146
Indeks staranja za ženske7192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-20,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
293327