Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)22101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,70,3
Indeks staranja136118
Indeks staranja za moške158146
Indeks staranja za ženske11492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
532415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
304327