Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)45101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,08,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,80,3
Indeks staranja122118
Indeks staranja za moške165146
Indeks staranja za ženske8792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
462415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
146327