Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,40,3
Indeks staranja100118
Indeks staranja za moške127146
Indeks staranja za ženske7492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
323415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
263327