Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)48,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,90,3
Indeks staranja250118
Indeks staranja za moške338146
Indeks staranja za ženske18092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)10075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)10
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)36,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4052
Komunalni odpadki (kg/preb)
186327