Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)206101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,60,3
Indeks staranja123118
Indeks staranja za moške147146
Indeks staranja za ženske10192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
386415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
403327