Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)172101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,00,3
Indeks staranja128118
Indeks staranja za moške150146
Indeks staranja za ženske10792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4047
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)69100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)72100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
358415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
182327