Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)30101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,08,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)27,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,40,3
Indeks staranja150118
Indeks staranja za moške192146
Indeks staranja za ženske10592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
259327