Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,3
Indeks staranja136118
Indeks staranja za moške171146
Indeks staranja za ženske10392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
300327