Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)139101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,50,3
Indeks staranja101118
Indeks staranja za moške141146
Indeks staranja za ženske6592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
337415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
175327