Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,20,3
Indeks staranja125118
Indeks staranja za moške155146
Indeks staranja za ženske9792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)60,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
340415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
257327