Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)104101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-20,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,30,3
Indeks staranja100118
Indeks staranja za moške113146
Indeks staranja za ženske8592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
179327