Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)475101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,3
Indeks staranja87118
Indeks staranja za moške106146
Indeks staranja za ženske7092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
404327