Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,20,3
Indeks staranja72118
Indeks staranja za moške80146
Indeks staranja za ženske6592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)115100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)113100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
246327