Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)43101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
23,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,20,3
Indeks staranja132118
Indeks staranja za moške153146
Indeks staranja za ženske10892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)47,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
457415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
191327