Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)64101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,70,3
Indeks staranja84118
Indeks staranja za moške105146
Indeks staranja za ženske6792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
216327