Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,3
Indeks staranja112118
Indeks staranja za moške144146
Indeks staranja za ženske8392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
344415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
262327