Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,3
Indeks staranja102118
Indeks staranja za moške130146
Indeks staranja za ženske7992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4247
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
327327