Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,30,3
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške146146
Indeks staranja za ženske8892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,357,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
264327