Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)22101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,60,3
Indeks staranja150118
Indeks staranja za moške190146
Indeks staranja za ženske11292
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4247
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)119,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
283327