Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)122101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-18,50,3
Indeks staranja95118
Indeks staranja za moške115146
Indeks staranja za ženske7592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4247
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
184327