Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)100101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,3
Indeks staranja101118
Indeks staranja za moške123146
Indeks staranja za ženske7992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
221327