Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)42101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,10,3
Indeks staranja88118
Indeks staranja za moške112146
Indeks staranja za ženske6792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,357,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
333415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
194327