Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)83101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,3
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške144146
Indeks staranja za ženske7392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3247
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
194327