Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)113101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,40,3
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške141146
Indeks staranja za ženske8792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
254327