Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)107101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,30,3
Indeks staranja143118
Indeks staranja za moške188146
Indeks staranja za ženske10992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
293327