Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)22,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,51,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,00,3
Indeks staranja131118
Indeks staranja za moške178146
Indeks staranja za ženske8992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)147,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
182327