Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)394101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,3
Indeks staranja96118
Indeks staranja za moške114146
Indeks staranja za ženske7992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
331327