Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)140101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,90,3
Indeks staranja110118
Indeks staranja za moške147146
Indeks staranja za ženske7492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
330415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
160327