Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)292101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,00,3
Indeks staranja161118
Indeks staranja za moške209146
Indeks staranja za ženske11892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)105100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)104100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
449415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
369327