Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,20,3
Indeks staranja149118
Indeks staranja za moške188146
Indeks staranja za ženske11392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,357,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
292327