Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,00,3
Indeks staranja101118
Indeks staranja za moške126146
Indeks staranja za ženske7792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
186327