Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)221101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)36,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)25,80,3
Indeks staranja70118
Indeks staranja za moške74146
Indeks staranja za ženske6692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
382415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
278327