Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,40,3
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške141146
Indeks staranja za ženske9492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,811,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
274327