Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)211101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,50,3
Indeks staranja86118
Indeks staranja za moške99146
Indeks staranja za ženske7492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
327415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
280327