Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)26101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)4,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,91,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,90,3
Indeks staranja211118
Indeks staranja za moške275146
Indeks staranja za ženske14792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)510
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)56,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)46,157,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
523415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
145327