Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)136101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,40,3
Indeks staranja91118
Indeks staranja za moške113146
Indeks staranja za ženske7092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5047
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-12,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
232327