Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)121101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,00,3
Indeks staranja122118
Indeks staranja za moške146146
Indeks staranja za ženske10092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)68100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)72100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
245327