Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,3
Indeks staranja98118
Indeks staranja za moške120146
Indeks staranja za ženske7892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,712,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
220327