Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,3
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške163146
Indeks staranja za ženske10692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
454415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
311327