Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)62101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,3
Indeks staranja128118
Indeks staranja za moške162146
Indeks staranja za ženske8892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
18,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)45,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
435415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
252327