Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)80101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,50,3
Indeks staranja109118
Indeks staranja za moške140146
Indeks staranja za ženske7792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
21,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)37,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
408415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
152327