Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,00,3
Indeks staranja113118
Indeks staranja za moške149146
Indeks staranja za ženske8392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)4875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)94,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
469415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
381327