Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,3
Indeks staranja108118
Indeks staranja za moške136146
Indeks staranja za ženske8192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
217327