Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)145101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,20,3
Indeks staranja140118
Indeks staranja za moške168146
Indeks staranja za ženske11392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4947
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6352
Komunalni odpadki (kg/preb)
365327