Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,3
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške165146
Indeks staranja za ženske8592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)69100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)73100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
319327