Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)182101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,30,3
Indeks staranja129118
Indeks staranja za moške145146
Indeks staranja za ženske11392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)86,59,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
395415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
309327