Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,70,3
Indeks staranja155118
Indeks staranja za moške193146
Indeks staranja za ženske11992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4047
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,111,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
409415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
349327