Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,70,3
Indeks staranja135118
Indeks staranja za moške161146
Indeks staranja za ženske10892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,312,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
432415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
276327